Textile - Gorenje
zatvori
...

Textile

Textile

20 x 50 cm - sjajne
Textile 52; 20 × 50 cm
Textile 52
Textile 52B; 20 × 50 cm
Textile 52B
Textile 52OR; 20 × 50 cm
Textile 52OR
Textile 52 Flower Set/II / 1 set = 4 pcs; 80 × 50 cm
Textile 52 Flower Set/II / 1 set = 4 pcs
40 x 40 cm - sjajne
Textile 4; 40 × 40 cm
  • PEI III
  • PVTS 3
  • PVTM 1
Textile 4
33,3 x 33,3 cm - sjajne
Textile 3; 33,3 × 33,3 cm
Textile 3