Toplotna pumpa TERRAGOR - Gorenje
zatvori
...

TERRAGOR Toplotna pumpa zemlja/voda

Ključne informacije:

 • Energiju tla iskorišćava preko zemnog kolektora ili vertikalne zemne sonde.
 • Temperatura na dubini preko 1,2 m ne pada ispod 0°C.
 • Postavljanje TP u suvoj prostoriji prostoriju, s temperaturom iznad 0°C.
 • Mogućnost grejanja i pripreme sanitarne vode.
 • Raspoloživost izvora preko čitave godine.
 • Monovalentan način delovanja.
 • Jednostavno napajanje sistema putem elektronike.
 • Omogućava 2 nezavisna hidraulična kruga.
 • Mogućnost pasivnog hlađenja.

Karakteristike

Toplotne pumpe zemlja/voda koriste tlo kao izvor toplote, u kome je sadržana ogromna količina energije, koja se stvara iz padavina i zraka sunca. Za stalno oduzimanje energije iz tla na raspolaganju su dva različita sistema: zemni kolektori toplote i dubinski toplotni izmenjivači (geosonde).

Toplotne pumpe TERRAGOR su veoma ekonomične i postižu iskorišćavanje i preko 4,5. Razlika između ulazne temperature medijuma (voda + glikol) u toplotnu pumpu, i izlaznom temperaturom u kolektor je cca. 4°C. U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom zemlja/voda možemo sa manjim prilagođavanjem omogućiti i pasivno hlađenje.

Horizontalni zemni kolektor

Toplotne pumpe TERRAGOR iskorišćavaju energiju koja je akumulirana u zemljinoj kori. Energiju iz zemlje oduzimamo pomoću zemnog kolektora, koji položimo na primereno veliku površinu. Za optimalno delovanje, površina kolektora mora da bude približno dva puta veća od površine za grejanje. Količina energije koju možemo da oduzmemo iz zemlje, zavisi o sastavu tla i od lokacije. Važno je da površina na kojoj je položen zemni kolektor nije zazidana, asfaltirana, ili da na neki drugi način nije sprečen slobodan pristup meteornih voda kroz površinu.

Okvirna potrebna veličina kolektora u m2 računa se po sledećem postupku: moć grejanja toplotne pumpe (u kW) x 40. Potreban presek PE cevi je 1",postavljanje na dubini od cca. 120 cm, razmak među cevnim granama mora biti 0,7 do 0,8 m.

Vertikalna zemna sonda

Kad nemamo na raspolaganju dovoljno veliku površinu za izgradnju horizontalnog zemnog kolektora, možemo da izbušimo vertikalni kolektor u dubinu, i tako iskorišćavamo geotermalnu energiju. Okvirnu potrebnu dubinu sonde u metrima izračunamo prema sledećem postupku: grejna snaga toplotne pumpe (kW) x 14 = dubina sonde (m).

Opis komponenata

1. Isparivač

Efikasan pločasti prenosnik toplotne energije:

 • ugrađen distributor za jednakomerno ubrizgavanje rashladnog sredstva
 • mali otpor pri prelazu toplote sa vodene strane toplotnog izmenjivača.

2. Kompresor

Poznata scroll tehnologija se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskorišćenost, tih i pre svega pouzdan rad.

3. Kondenzator

Visokoefikasan kondenzator pločaste izrade sa malim otporima u protocima.

4. Unutrašnji izmenjivač toplote

Energija, koja bi se inače izgubila u okolini, vraća se nazad u sistem za hlađenje i štiti kompresor od tečnog udara.

5. Ekspanzioni ventil

Temperaturu i pritisak rashladnog sredstva snižava na vrednost pri kojoj je moguće njegovo isparavanje i ulaz u isparivač.

6. Filter sušenja

Element u sistemu hlađenja, koji je namenjen za crpenje vode iz rashladnog sredstva, da bi se sprečila korozija elemanata u sistemu.

Električke i grejne moći

HP BW 17 — poređenje električnih i grejnih moći pri različitim temperaturama izvora (temperatura zemlje)

17 kW | topla voda do 35 °C

Temperatura izvora °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna moć kW 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Snaga grejanja kW 14,9 17,0 19,2 21,8 24,7 27,7 30,6
COP / 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,7 8,5

17 kW | topla voda do 55 °C

Temperatura izvora °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna moć kW 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Snaga grejanja kW 13,4 15,3 17,4 19,7 22,3 25,1 28,1
COP / 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8